Kancelaria Radcy Prawnego Oliwia Janik Bruggeman

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
tel. +48 509-472-742
e-mail:kancelaria@kancelaria-leba.pl

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Oliwii Janik Bruggeman ?wiadczy obs?ug? prawn? Klientów indywidualnych, osób fizycznych i prawnych b?d?cych przedsi?biorcami oraz innych, nieprowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej, w tym stowarzysze? i fundacji.

Atutami Kancelarii jest pe?ne zaanga?owanie w realizowane projekty, przygotowywanie nowoczesnych rozwi?za? prawnych, natychmiastowa realizacja zlece? oraz dostosowanie sposobu ?wiadczonych us?ug do indywidualnych potrzeb Klienta, przy minimalnym zaanga?owaniu jego ?rodków finansowych. 

Priorytetem Kancelarii jest szybko?? i terminowo?? oraz to, aby ka?dy Klient mia? komfort w pe?nej i nieograniczonej czasowo dost?pno?ci do us?ug Kancelarii. Do ka?dego z Klientów Kancelaria podchodzi indywidualnie, staraj?c si? kompleksowo okre?li? i odpowiedzie? na jego potrzeby. 

Funkcjonowanie Kancelarii oparte jest na fundamencie wzajemnego zaufania, bezwzgl?dnego przestrzegania tajemnicy zawodowej i niezale?no?ci w wykonywaniu obowi?zków Radcy. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad pozwala na budowanie uczciwych relacji oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpiecze?stwa prawnego.

Kancelaria ?wiadczy pomoc prawn? zarówno w siedzibie Kancelarii jak te? w siedzibie Klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. W sytuacjach nie wymagaj?cych obecno?ci radcy prawnego istnieje tak?e mo?liwo?? ?wiadczenia us?ug za po?rednictwem ?rodków przekazu takich jak telefon i internet.


Na ?yczenie Klienta, Kancelaria prowadzi obs?ug? prawn? w j?zyku angielski.

Zapraszam do wspó?pracy,
radca prawny
Oliwia Janik Bruggeman

order viagra online