Kancelaria Radcy Prawnego Oliwia Janik Bruggeman

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
tel. +48 509-472-742
e-mail:kancelaria@kancelaria-leba.pl

Zakres usług

Kancelaria radcy prawnego Oliwii Janik Bruggeman zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa: 

Prawie kontraktów m.in.:

 • kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, w tym umowy nienazwane, aneksy, porozumienia, ugody, listy intencyjne
 • przygotowuje i opiniuje kontrakty międzynarodowe
 • uczestniczy w negocjacjach
 • nadzoruje prawidłowość wykonania zawartych umów, ugód, porozumień

Prawie korporacyjnym m.in.:

 • kancelaria udziela pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego
 • sporządza projekty umów i statutów spółek
 • przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.
 • obsługuje organy spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników
 • oferuje kompleksową obsługę związaną z Krajowym Rejestrem Sądowym
 • oferuje bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń)

Prawie pracy m.in.:

 • kancelaria przygotowuje, Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawach pracowniczych
 • prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy
 • doradza w sprawach dotyczących: ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.
 • przygotowuje i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradza w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

Prawie bankowym m.in.:

 • kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu czynności bankowych
 • przygotowuje opinie prawne oraz udziela porad prawnych w zakresie prawa bankowego
 • opracowuje lub opiniuj projekty dokumentów dotyczących transakcji finansowych
 • negocjuje warunki umów kredytowych, umów cesji wierzytelności, umów zabezpieczających itp.
 • dochodzi roszczeń od klientów nie wywiązujących się ze zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych
 • uczestniczy w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji umów

Prawie papierów wartościowych m.in.:

 • kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli
 • dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych
 • wypełniania weksle in blanco i sporządza deklaracje wekslowe

Prawie upadłościowym i naprawczym m.in.:

 • kancelaria doradza w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
 • doradza podmiotom postępowań upadłościowych, układowych czy naprawczych z zakresu tych postępowań
 • reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, układowych czy naprawczych

Prawie nieruchomości m.in.:

 • kancelaria oferuje pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości
 • analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
 • przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń
 • przygotowywanie umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości
 • przygotowywanie umów o roboty budowlane, remontowe i wyburzeniowe, począwszy od umów o prace projektowe, umowy o roboty budowlane dla inwestycji realizowanych w „systemie gospodarczym” jak i inwestycji wykonywanych przez generalnego wykonawcę po umowy dla organizacji procesu budowlanego w tym przygotowanie umów na draftach Fidic i ich dostosowanie do potrzeb danej inwestycji oraz weryfikacja i negocjacje umów z gestorami mediów;
 • analizę warunków nabywania nieruchomości, w tym w aspekcie możliwości realizacji inwestycji budowlanej, jej opłacalności i możliwości komercjalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej
 • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym m.in z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi

Zastępstwie procesowym m.in.:

 • kancelaria zapewnia Klientom zastępstwo procesowe w sprawach sądowych: cywilnych i gospodarczych
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych
 • przygotowuje pisma procesowe

Prawie spadkowym m.in.:

 • kancelaria doradza oraz sporządza pisma w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, w sprawach o zachowek

Prawie rodzinnym i opiekuńczym m.in.:

 • kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe w sprawach:
  - rozwodowych 
  - o separację 
  - o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami 
  - alimentacyjnych
 • kancelaria oferuje m.in mediacje w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, roszczeń alimentacyjnych itp
 • kancelaria wspiera proces negocjacji lub prowadzi negocjacje

W zakresie prawa administracyjnego:

 • badanie i regulacja stanu prawnego,
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
 • uzyskiwanie kart stałego pobytu w RP,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych.

order viagra online